Algemene huurvoorwaarden                                     

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot beide vakantiewoningen  ‘Las Marinas en Les Bovetes’, gelegen in Dénia, Spanje.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 22 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een bevestiging. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 • Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 • Wij verzoeken u om 25% van de huursom binnen 5 dagen na de ontvangstdatum aan ons over te maken. De andere 75% dient u 2 maanden voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 2 maanden voor de aankomstdatum dient u bij ontvangst 100% van het bedrag ineens aan ons overmaken.
 • De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar het door ons opgegeven rekeningnummer onder vermelding van het reserveringsnummer.
 • Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • Bij niet tijdige betaling van de bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 • We vragen om een borgsom. De borgsom bedraagt €250 (bij jonge huurders €500 en bij overwinteren 1 maandhuur). De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 • De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 • De huurder krijgt, na betaling van het volledige huurbedrag, de beschikking over de huissleutel. Deze mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van €250, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van €100.
 • Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij annulering tot 61 dagen voor aankomst is €100 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 60 dagen tot 22 dagen van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen van aankomst is 75% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd (no-show), wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van vooraf annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.
 • Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten voor de huurperiode.

Verblijf in het vakantiehuis

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe tussen 16:00 en 18:00 uur inchecken in het vakantiehuis. Op de dag van vertrek is het uitchecken uit het vakantiehuis tussen 09:00 en 10:00 uur. Afwijken hiervan is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras of balkon mag wel gerookt worden. Indien geconstateerd wordt dat binnen is gerookt, zullen we €250 extra schoonmaakkosten in rekening brengen.
 • Buiten en binnen mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren zijn zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat er een huisdier aanwezig is geweest in de accommodatie, zullen we €250 extra schoonmaakkosten in rekening brengen. Ook eventuele schade zal worden doorbelast.
 • De huursom is inclusief eindschoonmaak en bedlinnengoed.
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief (niet bij lange termijn verhuur), maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan en overmatig gebruik (door bijvoorbeeld de airconditioning) zal worden doorbelast.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 4 personen (+ 1 baby) is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat tussen 23:00 en 07:00 uur de nachtrust wordt gerespecteerd. Dit betekent onder meer geen luide muziek/geluiden. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Na overleg met ons kunnen door huurder eventueel in dit verband gemaakte kosten tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 • Indien het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, geldt het volgende: Het is verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/ auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 • Het is niet toegestaan uw elektrische voertuig (m.u.v. een elektrische fiets) met stroom uit het gehuurde onderkomen op te laden. Indien dit wordt ontdekt, zal een boete worden opgelegd.
 • Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Persoonlijke gegevens en privacy

We zijn verplicht om een ​​register bij te houden van alle gasten die bij ons verblijven en deze door te geven aan de Spaanse overheid. De verplichte registratie bestaat uit 21 punten, onder andere boekingsgegevens, betalingsgegevens, volledige namen, nationaliteit, woonadres, paspoortnummer, datum van uitgifte en bij minderjarige gasten de relatie tot andere gasten. Binnen 24 uur na de boeking dienen deze gegevens digitaal aangeleverd te worden en bij aankomst zal er een formulier met deze gegevens ondertekend moeten worden (gasten jonger dan 14 door de wettelijke vertegenwoordiger). Dit in overeenstemming met Koninklijk Besluit 933/2021 van 26 oktober 2021. Deze gegevens worden minimaal 3 jaar bewaard en in overeenstemming met de DPA (Data Protection Act 1998) en de GDPR (General Data Protection Regulation).

Vertrek en eindschoonmaak

In het Spanje geldt een strikte afvalscheidingsregeling. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst of draaiende vaatwasser
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • De vuilnisbakken geleegd
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder